2 thuật ngữ Teacher 1

IELTS Test

Mất kiểm soát
Nhấp vào để lật
Out of hand
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Cập nhật, hiện đại, mới nhất
Nhấp vào để lật
Up to date
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
1 / 2

Thuật ngữ trong học phần này (2)

Thuật ngữ

Out of hand

Định nghĩa

Mất kiểm soát

Thuật ngữ

Up to date

Định nghĩa

Cập nhật, hiện đại, mới nhất