4 thuật ngữ Teacher 1

Tiều đề 1

Mô tả 1

Moon

mặt trăng

Earth

trái đất

Sun

mặt trời

Hello 1

xin chào

Thuật ngữ trong học phần này (4)

Thuật ngữ

Moon

Định nghĩa

mặt trăng

Địa điểm

Thuật ngữ

Earth

Định nghĩa

trái đất

Địa điểm

Thuật ngữ

Sun

Định nghĩa

mặt trời

Địa điểm

Thuật ngữ

Hello 1

Định nghĩa

xin chào

Địa điểm